For English please scroll down

INHOUD NGO BRIEF TIJDELIJK AANGEPAST / CONTENT NGO LETTER TEMPORARILY MODIFIED

INHOUD NGO BRIEF TIJDELIJK AANGEPAST

Onlangs hebben we jullie naar aanleiding van strengere controles van Air France / KLM een nieuwe NGO brief gestuurd die digitaal of op papier getoond moet kunnen worden. Deze brief is toen door KLM gecontroleerd en akkoord bevonden, waarna we jullie hebben ingelicht over de controles en de nieuwe brief. Voor de duidelijkheid: HumanitAir is een voorstander van deze steekproefsgewijze controles om misbruik van de NGO tarieven te voorkomen.  

Laatst kregen onze passagiers van lokale KLM staff te horen dat hun NGO brief niet volledig was, ook ‘naam passagier’ en ‘reisdatum’ moest genoemd worden, reden voor ons om namens de humanitaire gemeenschap contact op te nemen met KLM. Het resultaat tot nu toe: Helaas moeten beide velden alsnog worden toegevoegd aan de brief.

Het goede nieuws: Onze KLM contactpersonen realiseren zich dat de gehele procedure van controle en bewijsvoering m.b.t. gebruik van NGO tarieven niet meer van deze tijd is. Sterker nog, deze procedure bestaat bij KLM al 25 jaar! Daarom werken KLM en HumanitAir de komende 6 maanden samen aan een oplossing die het gebruik van NGO-tarieven zo gemakkelijk mogelijk maakt voor organisaties die hiervoor in aanmerking komen.

Het minder goede nieuws: Tot die tijd zullen jullie bij iedere reis (met Air France / KLM) de brief handmatig aan moeten passen. Een voorbeeld van de 2024 NGO brief is hieronder toegevoegd. Deze tekst dient op eigen briefpapier uitgeprint of digitaal bewaard te worden.Mocht je de NGO brief in word – format willen ontvangen, mail dan even naar documents@humanitair.org.

—————————————————

CONTENT NGO LETTER TEMPORARILY MODIFIED

We recently sent you a new NGO letter to be shown digitally or on paper as a result of stricter controls by Air France / KLM. This letter was then checked and approved by KLM, after which we informed you about the checks and the new letter. To be clear, HumanitAir is in favour of these random checks to prevent abuse of NGO fares. 

However some of our passengers were told by local KLM staff that their NGO letter was not complete, also ‘name passenger’ and ’travel date’ had to be mentioned, reason for us to contact KLM on behalf of the humanitarian community. The result so far: unfortunately, both fields still need to be added to the letter.

The good news: Our KLM contacts realise that the whole procedure of checking and proving the use of NGO fares is outdated. In fact, this procedure has existed at KLM for 25 years! This is why over the next 6 months KLM & HumanitAir will work together on finding a solution that makes using NGO fares as easy as possible for eligible organisations.

The unfortunate news: Until then, you will have to manually adjust the letter every time you travel (with Air France / KLM). An example of the 2024 NGO letter is attached below. This text should be printed on your own letterhead or saved digitally. If you would like to receive the NGO letter in word – format, please email documents@humanitair.org.